Svět rozděluje, ale evangelium spojuje (FP 1,1)

Svět rozděluje, ale evangelium spojuje (Fp 1,1)Procházíme nejenom celá země ale také jako místní církev, těžkou zkouškou. zkouškou zodpovědnosti, víry i důvěry jeden druhému. To, co vypadalo před rokem pevně a nadějně, je nyní silně otřeseno a zdá se, že dokonce rozbito. Jaká je odpověď církve na zkoušky, těžkosti a trápení?

Osnova kázání

Blaze pokorným!

Je-li možno povzbudit v Kristu, je-li možno posílit láskou, je-li jaké společenství Ducha, je-li jaký soucit a slitování: dovršte mou radost a buďte stejné mysli, mějte stejnou lásku, buďte jedné duše, jednoho smýšlení, v ničem se nedejte ovládat ctižádostí ani ješitností, nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe; každý ať má na mysli to, co slouží druhým, ne jen jemu. Nechť je mezi vámi takové smýšlení, jako v Kristu Ježíši: Způsobem bytí byl roven Bohu, a přece na své rovnosti nelpěl, nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí. A v podobě člověka se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži.

Filipským 2:1-8

Středem našich životů jsme byli my sami. Znali jsme především jen naše potřeby a vždy jsme je stavěli na první místo. Byli jsme malé černé díry, které pohlcovali vše kolem sebe. I naše vztahy byly založeny na zákonu něco za něco, a ne na obětující se lásce. I ty nejlepší, nejužší a nejintimnější. Nyní už nepohlcujeme, ale jsme povolání k tomu, abychom sytili ne sebe, ale své okolí. A to chlebem evangelia a proudy živé vody.

Text kázání

Radost v Kristu (Fp 1-4)

Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se!

Jaroslav Kernal, Ústí nad Labem 6. ledna 2013

Pokoj vám a milost, milovaní svatí. Setkáváme se dnes poprvé v novém roce a já bych chtěl využít několik následujících nedělí k tomu, abychom se zamysleli nad novozákonní církví. Na několik týdnů tedy opustíme knihu Genesis a přesuneme se do Nového zákona, konkrétně k listům apoštola Pavla.

Osnova kázání

Umění života v plnosti (Fp 4,11-23)

Společenství v Duchu Svatém

Jaroslav Kernal, Ústí nad Labem 10. dubna 2005

Štěstí. Být šťastný. Spokojený. Znáte to? Všichni po tom toužíme. A hledáme své uspokojení v mnoha různých věcech. Už jsme o tom mluvili. Minulé úterý jsme mluvili o tom, v čem jsme spokojení. Dneska nás Písmo povede k tomu, jak můžeme dosáhnout spokojenosti. Jak můžeme být v našem životě šťastní. Ne tak jak říká klasik: štěstí, to je jen muška zlatá, ale jak říká Písmo, které ukazuje na štěstí jako na stav srdce a mysli.

Křesťanství vs. náboženství (Fp 3,2-11)

Marnost náboženství bez Krista

Jarda Kernal, 13. března 2005, Ústí nad Labem

Církev ve Filipis byla skvělou církví. Byla to rostoucí a poslušná církev. Byla nám příkladem ve svých vztazích – ať už k Epafroditovi, nebo k Pavlovi. Ale je zde také satan, který pracuje proti každé církvi a využívá problémů církve. A zvlášť pracuje proti takové jako byla církev ve Filipis. Když nemá čeho by se chytil, tak si takové místo vytvoří. Dělá to různými způsoby:

1. Používá hněvu a neusmíření mezi Božím lidem