Svět rozděluje, ale evangelium spojuje (FP 1,1) Jan Suchý
Fp 1,1_osnova.pdf 2020
Zavázáni k poslušnosti (Římanům 6, 14-16) Pavel Borovanský
Ř_6,14-16_osnova_1.pdf 2020
Jsme zaměřeni na evangelium (Sk 16,11-34) Jan Suchý Vize sboru
Sk 16,11-34 - osnova.pdf 2020
Pod ochranou Krále králů (Ž 33) Daniel Adamovský Žalmy
Ž 33 - osnova_0.pdf 2020
Vše pod nebem má svůj čas! (1Kor 1, 30 - 31) Pavel Borovanský 1. Korintským
1K 1,30-31- osnova_0.pdf 2020
Žij už dnes ve světle dne soudu (Mal 3:19-24) Jan Suchý Malachiáš
Mal 3,19-24 - osnova.pdf 2020
Ovoce křesťanského života (Lk 23, 38- 43) Pavel Borovanský Lukášovo evangelium
LK 23, 38-43 - osnova.pdf 2020
Posila pro křesťanský život (Mal 3:13-18) Jan Suchý Malachiáš
Mal 3,13-18_osnova_0.pdf 2020
Zůstaň čistý, pro jediného, který přebývá v nepřístupném světle! (1 Tim 6,13-16) Pavel Borovanský 1. Timoteovi
1Tm 6,13-16- osnova.pdf 2020
Neokrádej Boha! (Mal 3:6-12) Jan Suchý Malachiáš
Mal 3,6-12 - osnova_0.pdf 2020
Tavičův oheň (Mal 2:17-3:5) Jan Suchý Malachiáš
Mal 2,17-3,5 - osnova.pdf 2020
Milosrdenství chci, ne oběť! Pavel Borovanský Zjevení
ZJ 2, 12-23 - osnova.pdf 2020
Bůh nenávidí rozvod (Mal 2:13-16) Jan Suchý Malachiáš
Mal 2,13-16 - osnova_0.pdf 2020
Žijte jako děti světla! (Ef 5,8-14) Aleš Novotný Efezským
2020
Blaze pokorným! Pavel Borovanský Filipským
2020
Žít podle Božích přikázání (2.J 1,4-6) Pavel Borovanský Janovo evangelium
2020
Zemřeli jsme sami sobě, protože On za nás zemřel! (2.Kor 5, 14-18) Pavel Borovanský 2. Korintským
2K 5,14-18- osnova.pdf 2020
Jaký je vztah křesťana k vládní moci? (Ř 13:1-7) Jan Suchý Římanům
2020
Nepromarni svůj život! (Ef 5,15-16) Aleš Novotný Efezským
Ef 5,15-16 - osnova.pdf 2020
Co je čestné a poctivé jednání v církvi? (Mal 2:11-12) Jan Suchý Malachiáš
Mal 2,11-12 - osnova.pdf 2020
Volej z plna hrdla, bez zábran! (Iz 58, 1-8) Pavel Borovanský Izajáš
Izajáš 58, 1-8_osnova_0.pdf 2020
Hospodin miluje svou svatyni (Mal 2:10-11) Jan Suchý Malachiáš
Mal 2,10-11 - osnova_0.pdf 2020
Slyšte Evangelium! Iz 51,1-3 Pavel Borovanský Izajáš
Iz 51,1-3_osnova.pdf 2020
Odhalené Boží povolání (Mal 2:1-9) Jan Suchý Malachiáš
Mal 2,1-9_osnova.pdf 2020
Bože, představuji si to takhle! (Mt 16, 21-23) Pavel Borovanský Matoušovo evangelium
Mt 16,21-23_osnova_0.pdf 2020