Postoj k nařízení vlády ČR

Pokoj vám a milost bratři a sestry!

Po uvolnění v letních měsících se opět setkáváme s nařízeními vlády, která limitují společenské akce a setkávání lidí venku i ve vnitřních prostorech. Tato nařízení jsou epidemiologického charakteru a mají za úkol snížit rychlost a celkové šíření viru Covid 19 tak, aby nedošlo ke kolapsu zdravotního systému, k nárůstu vážně nemocných a počtu úmrtí.

Oznámení k vládním nařízením

Pokoj vám, bratři a sestry, milí přátelé,

Děkujeme za Vaše modlitby i půst, kterým jste podpořili naše společné volání k Pánu ve věci sboru a vyhlášených nařízení Ministerstva zdravotnictví. Zde naleznete dokument, jak je uplatňujeme ve shromáždění.

Přerušená shromáždění

 

 

1 Paralipomenon 29:20 Potom David vyzval celé shromáždění: "Dobrořečte Hospodinu, svému Bohu!" A celé shromáždění dobrořečilo Hospodinu, Bohu svých otců, padli na kolena a klaněli se Hospodinu i králi.

 

Motto:

Boží volání, přísná výchova a soudy ve světle Písma a pandemie koronaviru.

 

Boží volání, přísná výchova a soudy ve světle Písma a pandemie koronaviru.

Pokoj a milost vám všem!

Stará Jednota bratrská posuzovala vždy dění ve společnosti, národě i ve světě na základě poznání evangelia Ježíše Krista. Jejich myšlení, posuzování věcí i dění ve světě i následně jejich konání vycházelo z poznání, že tento svět je stvořen Bohem, který je Všemohoucí a Svrchovaný. Tento Bůh Bible je svatý. Kdežto člověk je padlý a hříšný a tím oddělený od svatého Boha.

Není jedno, co čteme

Před jedenácti sty padesáti lety přišli na území naší země – tehdy na území státního útvaru, který nazýváme Velká Morava, dva bratři z Tesaloniky, Konstantin a Metoděj. Jejich cílem bylo seznámit zdejší pohanské obyvatelstvo s jednoduchou zvěstí evangelia – tedy slovy Písma:

 • …že Kristus zemřel za naše hříchy podle Písem a byl pohřben; byl vzkříšen třetího dne podle Písem. (1 K 15,3-4)

Tesalonika, Soluň, byla osídlena slovanským obyvatelstvem a jazyk, jímž se tam mluvilo, nebyl úplně vzdálený jazyku místních Slovanů. Proto bratři udělali totéž, co dělají misionáři mezi primitivními kmeny dodnes – převedli jazyk do psané podoby a přeložili Boží slovo.

Svatební zamyšlení

Dobrý den a pokoj vám, milá nevěsto, milý ženichu, vážení svatebčané. Důvod, proč jsme se dnes sešli je naprosto jasný – je to manželství Veroniky a Jakuba. Možná si kladete otázku, k čemu něco takového jako je manželství, vůbec je? Copak se nedá žít bez manželství? Nemohou dva lidé žít jen tak spolu – prostě proto, že se mají rádi? Copak k tomu potřebují nějaký papír? Rozumím takovým otázkám, protože doba, ve které žijeme, přesně k takovým otázkám vede.

Bartolomějská noc

24. srpen je smutnou připomínkou v dějinách protestantismu. V noci na 24. srpna roku 1572 došlo tragickému masakru protestantů ve Francii a tento den vstoupil do dějin jako Bartolomějská noc. Došlo k vyvraždění tisíců reformovaných křesťanů, hugenotů – moderní historici udávají rozmezí pěti až třiceti tisíc lidí.

Malý bůh velkého Člověka

Syn ctí svého otce a služebník svého pána. Jsem-li Otec, kde je úcta ke mně? Jsem-li Pán, kde je bázeň přede mnou, praví Hospodin zástupů vám, kněží, kteří zlehčujete mé jméno. Ptáte se: „Čím zlehčujeme tvé jméno?“ (Malachiáš 1,6)

Meč, hlad, dravá zvěř a mor

 • Toto praví Panovník Hospodin: „I když pošlu na Jeruzalém tyto své čtyři přísné soudy: meč, hlad, dravou zvěř a mor, abych z něho vymýtil lidi i dobytek!“ (Ez 14,21)

Mnozí z těch, kdo nás předešli na cestě víry, nebyli zmateni chaosem tohoto světa (jako jsou zmateni křesťané v současnosti), ale rozuměli Božímu dílu ve světě. Viděli Boha jako spravedlivého vládce, který řídí tento svět podle své dokonalé moudrosti a skrze svou přetékající dobrotu. Jeho vláda je zcela spravedlivá a směřuje ke dni, který to nade všechnu pochybnost prokáže.

Rozsuzování proroctví

Před nedávnem (21. 10. 2014) jsem dostal email s údajným proroctvím a s prosbou o jeho rozsuzování. Ačkoliv tento email nebyl adresován přímo mě, ale byl mi přeposlán, vzhledem k množství adresátů z celé republiky (kteří byli uvedeni v kopii originálního emailu), jsem nepovažoval za nevhodné přispět svým dílem k rozsuzování tohoto „proroctví“.  

Dalším důvodem, proč jsem se rozhodl reagovat na toto proroctví, je, že jeho autora znám již od dob svého studia na univerzitě. Kromě toho působí jako pastor ve stejném městě, kde žiji, takže znám i řadu lidí z jejich sboru.

Co je nezávislý místní sbor?

Písmo nám ukazuje, že novozákonní církve (sbory) byly nezávislými místními církvemi. Co to znamená konkrétně? Kniha Skutků nám nabízí celou řadu dobrých příkladů. Jestli chceme dobře porozumět, co je to místní nezávislý sbor, studujme sbory v Tesalonice (Sk 17,1-15), v Korintě (Sk 18,1-18), v Efezu (Sk 18,19-20,1.18-38). Podívejme se na několik věcí:

Evangelizační metody současného modlářského křesťanství

A. W. Tozer

Každá námitka proti evangelizačním metodám současného modlářského křesťanství se setkává s triumfálním zvoláním: „Ale my získáváme ztracené!“

A pro co je získáváte?

 • Pro pravé učednictví?
 • Pro nesení kříže?
 • Pro sebezapření?
 • Pro oddělení se od světa?
 • Pro ukřižování těla?
 • Pro svatý život?
 • Pro vznešený charakter?
 • Pro pohrdání poklady světa?
 • Pro naprosté odevzdání se Kristu?

Samozřejmě – odpověď na tyto otázky bude znít: NE!

 

Nejrozšířenější hra na světě

(Podle A. W. Tozera)

Většina z těch, kdo navštěvují církve, hraje – podobně jako se hrají jiné hry – hru na náboženství.

Náboženství je totiž nejrozšířenější hrou na světě!

Církev má svou vlastní „hrací plochu“, svá vlastní „pravidla“ a své vlastní „vybavení“ pro to, aby lidé mohli hrát hru na náboženství.